• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Yufkacılar esnaf odası
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05333428172
  • https://www.instagram.com/ankara_yufkacilar_odasi

Fiyat Tarife Yönetmeliği

14 Şubat 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26787
YÖNETMELİK
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan:
ESNAF VE SANATKÂRLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN
FİYAT TARİFELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinin
belirlenmesine, uygulanmasına ve denetlenmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları
Kanununa tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci
maddesi ile 75 inci maddesinin (f) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik: Aynı ilde kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, aralarındaki dayanışmayı temin etmek ve bu
odaların il genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak ve o ilin esnaf ve
sanatkârlarını temsil etmek amacıyla il merkezlerinde kuracakları esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerini,
b) Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi
Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dâhil olup, ekonomik faaliyetini
sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak
miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf
bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri,
c) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları: Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu,
ç) Federasyon: Aynı meslek dalında kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, üyelerinin meslekî yönden
ihtiyaçlarını karşılamak, çalışmalarını ve gelişmelerini ülke genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde yapabilmelerini
sağlamak amacıyla, kuracakları esnaf ve sanatkârlar federasyonlarını,
d) Fiyat tarifesi: Esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetler için uygulanacak azami fiyat hadlerini
gösteren tarifeyi,
e) Kanun: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu,
f) Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,
g) Oda: Esnaf ve sanatkârların kuracakları ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Fiyat Tarifelerinin Belirlenmesi, Onaylanması ve İtiraz
Fiyat tarifelerinin belirlenmesi ve onay esasları
MADDE 5 – (1) Esnaf ve sanatkârlarca üretilen her türlü mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları
odalarca hazırlanır ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulur. Odalar, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler
için bir önceki dönem belirlenmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak, buna ilişkin
belgelerle birlikte, yeni döneme ait tarifelerini, incelenmek üzere birliğe verirler.
(2) Birlik yönetim kurulu, fiyat tarifesinin birliğe sunulmasından itibaren otuz gün içinde, gerektiğinde bu
konuda oluşturulacak komisyon veya uzman kişi ve kuruluşların görüşlerini de alarak, inceledikten sonra tarifeyi
aynen onaylar ya da gerekçesiyle birlikte reddeder. Birlik yönetim kurulu, bu süreyi hiçbir şekilde uzatamaz.
(3) Birlik yönetim kurulunca onaylanan fiyat tarifesi, belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün
içerisinde tebliğ edilir ve tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
(4) Birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifelerinin reddedilmesi halinde, oda yönetim kurulu, birliğin ret
gerekçelerini de dikkate alarak, birlikçe reddedilen tarifeyi aynen sunabileceği gibi yeni fiyat tarifesi de hazırlayabilir.
Oda yönetim kurulunda karara bağlanan fiyat tarifesi, birlik yönetim kurulunun onayına tekrar sunulur.
(5) Odalar, çalışma bölgeleri içerisinde bulunan yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate
alarak, farklı tarifeler de hazırlayabilir.
(6) Fiyat tarifesinde yer alan fiyatlar azami hadleri gösterir.

Üyelik Girişi
Hava Durumu
Saat